Prema najavama Agencije za bezbednost saobraćaja, 5. aprila će otpočeti proces registracije lakih električnih vozila (električnih trotineta),  dok će od 15. juna samo laka električna vozila sa važećom registracijom moći da učestvuju u saobraćaju.

                Podsetimo, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 76/2023) definisano je lako električno vozilo kao motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kWi i  čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.

                Istim izmenama i dopunama Zakona uvedena je zabrana upravljanja lakim električnim vozilom u saobraćaju  na putu, ukoliko na vozilu nije postavljena nalepnica, koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, a iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

                U slučaju kršenja ove zabrane, licu koje upravlja električnim trotinetom izriče se mandatna kazna od 10.000 dinara.

                Donošenjem Pravilnika o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila („Sl. glasnik RS“, br. 16/2024) regulisana je procedura i uslovi za pribavljanje predmetne nalepnice, pa će tako imalac lakog električnog vozila moći da podnesei zahtev za izdavanje nalepnice na mestima koja Agencija za bezbednost saobraćaja utvrđuje na svom zvaničnom internet sajtu www.abs.gov.rs.

                 Uz zahtev se, prilaže, odnosno pribavlja:

 • tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila;
 • fotokopija lične karte ili očitana lična karta, odnos dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica;
 • popunjena i potpisana izjava, na propisanom obrascu;
 • dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice.

               Ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi tehničke karakteristike e-trotineta, vrši se njegovo ispitivanje, uz plaćanje propisane naknade za ispitivanje, o trošku podnosioca zahteva.

                Kada se u proceduri izdavanja nalepnice utvrdi da su  ispunjeni zakonom zahtevani uslovi, imaocu vozila se izdaje nalepnica, i ista se  postavlja na lako uočljivo mesto, u gornjem delu nepomičnog stuba upravljača lakog električnog vozila, u zavisnosti od konstrukcije upravljača, nakon čega se fotografišu vozilo i mesto na kome je postavljena nalepnica.

                Nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica.

                Nije na odmet podsetiti na neka od pravila učešća u saobraćaju ovih vozila. Eelektrični trotinet sme da se kreće biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom,  a samo izuzetno i kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na 30 km/h ukoliko trotinetom upravlja lice starije od 14 a mlađe od 18 godina, ili 50 km/h ukoliko trotinetom upravlja lice starije od 18 godine. Nije više dozvoljeno kretanje pešačkim površinama (pešačkim zonama, trotoarima) a tokom kretanja pešačko-biciklističkom stazom, kretanje mora biti ograničeno do brzine od 10 km/h uz primenu naročite opreznosti prema pešacima.  Za vreme dok upravlja lakim električnim vozilom, vozač mora na glavi da nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu i svetloodbojni prsluk.Vozač lakog električnog vozila, kada se kreće kolovozom, sme da koristi kolovoz u širini od najviše 1 m od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.

Lice mlađe od 14 godina ne sme da upravlja lakim električnim vozilom na javnim putevima, a ako se dva ili više vozača kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim. 

                Kaznene odredbe iz ZOBS

                Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje upravlja električnim trotinetom na autoputu i motoputu i prevozi drugo lice mlađe od 14 godina;

U slučaju da prilikom izvršenja gore navedenog prekršaja prouzrokuje saobraćajnu nezgodu kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara.

                Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno članu 92a Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, na autoputu i motoputu. 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj:

 • lice mlađe od 14 godina koje upravlja električnim trotinetom na javnim putevima;
 • lice koje na glavi ne nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu za vreme upravljanja el. trotinetom;
 • lice koje postupi suprotno članu 92a, osim na autoputu i motoputu;
 • lice koje prevozi drugo lice na električnom trotinetu;
 • lice koje ne nosi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom;
 • lice koje upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu, ukoliko na vozilu nema postavljenu nalepnicu iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila. 

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se vozač električnog trotineta koji:

 • ne nosi svetloodbojni prsluk ili nije osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom;
 • koji prilikom prelaženja kolovoza vozielektrični trotinet, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza. 

          Možemo da zaključimo da je ovo popularno prevozno sredstvo, osim što je konačno prepoznato u zakonu, prepoznato i kao potencijalno opasni učesnik u saobraćaju. Regulisanjem pravila za upravljanje ovim vozilima, uz obavezu pribavljanja nalepnice u propisanoj proceduri usmereno na ograničavanje učešća u saobraćaju onih električnih trotineta koji ne ispunjavaju propisane tehničke uslove i predstavljaju realnu opasnost za sve ostale učesnike u saobraćaju.   

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti