Poslednjih godina u domaćem građevinarstvu primećuje se sve veća upotreba FIDIC modela ugovora, kako u javnim nabavkama tako i kod privatnih investitora, kako domaćih tako i stranih. Postoji nekoliko razloga za ovu tendenciju. Otvaranje srpskog tržišta ka stranim investitorima u građevinskoj industriji i intenzivne aktivnosti u infrastrukturnim projektima je svakako najvažniji. Drugo, mnogi strani investitori, posebno oni koji grade stambene i poslovne objekte, biraju FIDIC modele ugovora radi uređenja odnosa sa izvođačima. Razvojne banke kao što su Svetska banka, EBRD, EIB su takođe imale ključnu ulogu u promociji FIDIC modela ugovora u našem sistemu. Na kraju izuzetno značajnu ulogu u ovom procesu imaju i stručnjaci okupljeni oko Udruženja inženjera konsultanata Srbije (ACES), koji su postali član FIDIC-a 2009. godine, što je doprinelo vraćanju Srbije na mesto koje joj pripada u oblasti građevinarstva i realizacije investicionih projekata.

Predstavnici  advokatske kancelarije GSM su učestvovali u obuci „FIDIC Ugovori – Primena na projektima“, 13–14. mart 2024. u Beogradu, koju je organizovalo Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES), koja im je pomogla da unaprede svoj rad, posebno kada su u pitanju međunarodni ugovori u građevinarstvu.

FIDIC ugovori zaista predstavljaju ključni standard u građevinskoj i inženjerskoj industriji širom sveta. Njihova primena omogućava jasno definisanje odnosa i obaveza između svih učesnika u građevinskim projektima, što doprinosi efikasnoj realizaciji projekata i smanjenju rizika od potencijalnih sporova.

Kada govorimo o FIDIC modelu ugovora, treba imati na umu da se radi o najčešće primenjivanom setu uslova ugovaranja u međunarodnom građevinarstvu. Razlog tome leži u intenzivnom razvoju međunarodne građevinske industrije i postojanju različitih formi ugovora koje su korišćene za regulisanje odnosa između naručilaca i izvođača. Ova raznolikost ugovornih formi iziskivala je potrebu za jednoobraznim setom dokumentacije, koji bi pojednostavio proces ugovaranja i mogao da se koristi u sličnim ili istim vrstama građevinskih projekata.

Najvažnija  karakteristika ovih ugovora je ravnoteža rizika, jer pruža osnovu za fer tretman svih učesnika u projektu. Transparentnost sa jasnim obavezama i pravima za sve strane, doprinosi izgradnji poverenja među učesnicima i smanjuje potencijal za konflikte i sporove.

Danas, FIDIC-ov portfolio obuhvata niz standardnih modela ugovora koji su prilagođeni različitim tipovima građevinskih projekata i svi ti modeli su predstavljeni kroz različite knjige, od kojih je svaka određene boje. Knjige su izdavane i danas se koriste u raznim bojama poput crvene, žute, narandžaste, srebrne, zelene, pink, bele, plave i zlatne.

Crvena FIDIC knjiga: Ovaj ugovor je tradicionalni model za izvođenje građevinskih radova. U ovom slučaju, projektnu dokumentaciju priprema naručilac, a izvođač je odgovoran za izvođenje radova u skladu sa specifikacijama datim u ugovoru. Crvena knjiga često se koristi za projekte gde je projektna dokumentacija već razrađena i gde su zahtevi manje podložni promenama tokom izvođenja radova.

Žuta FIDIC knjiga: Ovaj ugovor se primenjuje u situacijama gde izvođač preuzima odgovornost za inženjering, nabavku i izgradnju. Drugim rečima, izvođač nije samo odgovoran za izvođenje radova, već i za kompletnu tehničku i organizacionu stranu projekta. Žuta knjiga se često koristi u složenijim projektima gde je potrebna veća uključenost izvođača u sve faze projekta.

Bela FIDIC knjiga: Ovaj ugovor je namenjen za „turnkey projekte“, gde izvođač preuzima sveobuhvatnu odgovornost za dizajn, izvođenje i puštanje objekta u rad. To znači da izvođač snosi rizik u vezi sa svim aspektima projekta, uključujući tehničke, finansijske i vremenske. Bela knjiga često se koristi u projektima gde naručilac želi prebaciti veći deo rizika na izvođača i gde se očekuje potpuna funkcionalnost objekta nakon završetka projekta.

Svaka od ovih knjiga pruža specifičan okvir i pravila za vođenje projekta, prilagođen različitim potrebama i zahtevima u građevinskoj industriji. U svakom slučaju, kontinuirano praćenje i evaluacija procesa upravljanja ugovorima omogućava identikifaciju oblasti za poboljšanje i optimizaciju performansi tokom trajanja projekta.

I pored detaljno definisanih procedura, sporovi mogu nastati tokom cele realizacije građevinskih projekata, ali je ključno znati da FIDIC ugovori sadrže mehanizme i procedure za njihovo efikasno rešavanje. Medijacija, arbitraža i druge slične procedure su često inkorporirane u FIDIC ugovore kako bi se omogućilo brzo i efikasno rešavanje sporova bez potrebe za dugotrajnim sudskim postupcima. Poznavanje i pravilna primena ovih procedura su ključni za osiguranje pravičnog i efikasnog ishoda.

Standardizacija, fleksibilnost i pravična distribucija rizika FIDIC ugovore čini nezamenljivim i ključnim alatom za uspešnu realizaciju građevinskih i inženjerskih projekata, pružajući pouzdan i pravedan okvir za sve učesnike.

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti