PRUŽAMO PRAVNU PODRŠKU U SVIM KLJUČNIM OBLASTIMA PRAVA

Poznavanjem lokalnog regulatornog okruženja sa jedne strane i poslovnih potreba klijenata sa druge strane, pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku sa konstantnim fokusom na efikasnost u radu

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku sa konstantnim fokusom na efikasnost u radu

Rešavanje sporova

Čvrsto verujemo da je bez iskustva u sudskim i arbitražnim postupcima teško moguće da se pruži kompetentan savet i na odgovarajući način zastupaju interesi klijenta. Advokati naše kancelarije koriste iskustvo stečeno u mnogobrojnim sudskim sporovima i uz posvećenost razumevanju potreba klijenata su zasluženo stekli reputaciju onih koji mogu da nađu rešenje i za najkompleksnije probleme u različitim oblastima prava. Mi imamo široko iskustvo u zastupanju u oblasti ugovornog i privrednog prava, krivičnog prava, osiguranja, radnog prava, porodičnog prava, kao i u oblasti imovinskog prava, prava građenja, intelektualne svojine itd. Puno godina iskustva i značajni rezultati rezultirali su velikim poverenjem klijenata koji nas angažuju za najkompleksnije slučajeve.

pročitajte više…

Krivično pravo

Advokati kancelarije GS&M su stekli veliko iskustvo postupajući u brojnim sudskim postupcima u oblasti krivičnog prava i to kako u jednostavnijim, tako i u najsloženijim krivičnim predmetima. Zastupaju u velikom broju predmeta braneći optužene za krivična dela pred redovnim sudovima širom Republike Srbije, odeljenjima za organizovani kriminal, ratne zločine, visokotehnološki kriminal, kao i pred odeljenjem za korupciju i to u sledećim oblastima:

 • Krvni i seksualni delikti
 • Privredni kriminal
 • Krivična dela protiv imovine
 • Krivična dela protiv javnog saobraćaja

pročitajte više…

Korporativno pravo/spajanja i preuzimanja

Kancelarija sarađuje sa lokalnim i internacionalnim kompanijama prilikom kupovine i prodaje udela ili akcija u kompanijama, statusnim promenama koje kompanija namerava da sprovede, ulaganjima i strateškim investicijama u različite sektore. Takođe, kancelarija pruža savete i podršku klijentima u pogledu svih pitanja koja se mogu pojaviti u radu jedne kompanije od osnivanja do gašenja. Prilikom pružanja saveta ne uzimamo u obzir samo pravni aspekt već i specifičnost konkretne industrije, poslovni model, ali i sve druge okolnosti na koje je ukazano od strane klijenta, a koje su od značaja za davanje saveta. Naš tim advokata takođe pruža podršku privrednim društvima u pogledu sastavljanja svih korporativnih akata, koje se donose od strane izvršnog, nadzornog odbora ili skupštine.

pročitajte više…

Ugovorno pravo

Kancelarija GS&M ima široko iskustvo u oblasti sastavljanja i pregovaranja u zaključenju ugovora u svim privrednim oblastima. Sarađujemo sa kompanijama radi postizanja optimalnih rešenja, a u najboljem interesu klijenta. Kroz anticipiranje problema, trudimo se da ponudimo pravna rešenja koja će preventivno uticati da ne dođe do spora i omogućiti uspešnu saradnju tokom trajanja ugovornog odnosa. Jedinstvena kombinacija znanja i iskustva u rešavanju sporova, kao i privrednog prava, stavlja nas u poziciju da pružimo klijentu praktičan savet u pogledu optimizacije strukture ugovora koje klijent zaključuje u svom redovnom poslovanju.

pročitajte više…

Radno pravo

Kancelarija savetuje i pruža podršku klijentima da razvije politike i procedure koje će omogućiti konstruktivan odnos sa zaposlenima i smanjiti potencijalnu izloženost odgovornosti kompanije u ovoj senzitivnoj materiji. Na bazi našeg iskustva stečenog u radu sa velikim brojem klijenata, razvili smo praktična rešenja kao odgovor na regulatorne promene. Naš tim advokata će obezbediti potpunu usaglašenost vašeg poslovanja sa relevantnom regulativom u radno pravnoj materiji.

Naša usluga obuhvata:

 • Sastavljanje internih akata poslodavca 
 • Sastavljanje ugovora o radu i ugovora van radnog odnosa
 • Sastavljanje ugovora o pravima i obavezama direktora
 • Savetovanje i sprovođenje procedure u postupku otkazivanja ugovora o radu, postupku o pravima obavezama i odgovornostima zaposlenih
 • Predstavljanje klijenata u odnosu sa sindikatima i u postupku pregovora u donošenju ili izmenama kolektivnog ugovora
 • Radno pravni sporovi
 • Posredovanje i mirenje u radno pravnim postupcima

pročitajte više…

Porodično pravo

Značajan deo našeg rada posvećen je postupcima u vezi sa porodičnim odnosima sa posebnim akcentom na zaštiti interesa dece. Pored aktivnog nastojanja mirnog i sporazumnog rešenja odnosa o ovoj oblasti, kancelarija zastupa klijente i u postupcima:

 

 • Razvoda braka
 • Vršenja roditeljskog prava
 • Izdržavanja 
 • Primena mera zaštite od nasilja u porodici
 • U postupcima sa inostranim elementom, sa posebnim iskustvom u primeni Haške konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice dece

pročitajte više…

Nekretnine

Kancelarija savetuje klijente u svim aspektima kupovine i prodaje nekretnina, kako za stambene, tako i komercijalne i industrijske namene. Naš cilj je da pojednostavimo procese, obezbedimo punu usaglašenost sa relevantnom regulativom, smanjimo troškove, a sve u cilju realizacije svrhe zbog koje smo angažovani.

Naša usluga obuhvata:

 • Sticanje nepokretnosti: kupoprodaja zemljišta i objekata, sticanje akcija/udela u društvu koje je vlasnik zemljišta, sticanje nepokretnosti u izvršnom ili stečajnom postupku, savetovanje klijenta oko svih aspekata sticanja, izrada due diligence izveštaja, učestvovanje u pregovorima i implementaciji ugovora o sticanju prava na nepokretnostima
 • Rešavanje imovinsko pravnih problema koji predstavljaju prepreku za početak radova, konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, zaključivanje ugovora o naknadama za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje saglasnosti nadležnih organa, savetovanje i zastupanje u postupku izdavanja građevinskih dozvola
 • Izgradnja: savetovanje i učešće u pregovorima u zaključivanju ugovora sa projektantima, izvođačima i nadzornim organima, zastupanje u postupcima pred građevinskom inspekcijom, izrada ugovora o građenju
 • Property menadžment

pročitajte više…

Zaštita podataka o ličnosti

Sigurnost podataka o ličnosti postaje primarna briga za vlade i kompanije širom sveta. Stupanjem na snagu GDPR-a i povećanjem svesti o posledicama povrede podataka o ličnosti, zajedno sa visokim troškovima vezanim za zaštitu od potencijalnih napada, kao i visokim kaznama propisanim za nepoštovanja regulative o zaštiti podataka o ličnosti, ova oblast postaje ključna za naše klijente i nas.

Usluge koje pružamo:

 • Savetovanje u oblasti prikupljanja, obrade, čuvanja i bezbednosti podataka o ličnosti
 • Savetovanje u pogledu iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije
 • Savetovanje u pogledu obrade naročito osetljivih podataka
 • Savetovanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti zaposlenih
 • Harmonizacija internih akata kompanija sa lokalnom i internacionalnom regulativom koja se na njih primenjuje
 • Zastupanje klijenata pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugim nadležnim telima i sudovima

pročitajte više…

Ukoliko želite da zakažete sastanak, kontaktirajte nas 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti