Kako smo svi svedoci sve većeg broja stranih državljana u našoj zemlji, ovim kratkim tekstom želeli smo da ukažemo na zakonske odredbe koje se odnose na boravak i zapošljavanje stranih državljana u našoj zemlji, u skladu sa Zakonom o strancima (Sl. glasnik RS“, br. 24/2018 i 31/2019) i Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019).

  1. Boravak stranaca u Republici Srbiji

Strani državljanin (u daljem teskstu: “stranac”) može u Republici Srbiji boraviti do 90 dana po osnovu  kratkotrajnog boravka,  po osnovu vize za duži boravak (90-180 dana), po osnovu odobrenja za privremeni boravak (do godinu dana)  i stalnom nastanjenju.

Stranac koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak (90-180 dana), zbog složenosti i trajanja postupka.  

Privremeni boravak Privremeni boravak je dozvola boravka stranca u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, između ostalog po osnovu  zapošljavanja. Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka.

Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca prilaže se važeći pasoš, dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka, prijava boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji, kao i brojni drugi dokazi.

Privremeni boravak se može odobriti u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period važenja, u zavisnosti od osnova boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava. Privremeni boravak se odobrava utiskivanjem nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu.

  1. Zapošljavanje stranaca

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da stranac poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad.

Dokazi o ispunjavanju uslova za zapošljavanje stranca u skladu sa ovim zakonom obavezno se čuvaju u poslovnom prostoru u kome stranac radi.

Stranac koji u Republici Srbiji boravi do 90 dana u periodu od 180 dana, a koji namerava da ostvari pravo na rad u vremenu kraćem od 90 dana i za taj rad mu je u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca potrebna radna dozvola, dužan je da podnese zahtev za privremeni boravak u skladu sa odredbama ovog zakona. Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

1) radna dozvola za zapošljavanje;

2) radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja;

3) radna dozvola za samozapošljavanje.

Stranac sa radnom dozvolom može u Republici da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, pod uslovima da poslodavac: 1) pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu; 2) deset dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja; 3) priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za zapošljavanje stranca koji ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak i ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na zahtev stranca koji ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak u Republici.

U postupku izdavanja radne dozvole za samozapošljavanje, uz zahtev dostavlja se izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi, dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti, predugovor ili ugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će se obavljati delatnost, izjavu o broju i strukturi lica koja planira da zaposli ( posebno državljana Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada i stranaca sa ličnom radnom dozvolom).

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na period dok traje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana uz mogućnost produženja pod uslovom da stranac dokaže da nastavlja obavljanje istog posla pod uslovima pod kojima je dobio dozvolu.

Stranac koji dobije radnu dozvolu za samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je radna dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja te dozvole.

Za zapošljavanje stranaca mimo propisane procedure i uslova, predviđene su novčane kazne za poslodavca (50.000 do 1.000.000), odgovorno lice ali i za stranca.  

 

 

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti