Zakon o elektronskom fakturisanju je stupio na pravnu snagu 07.maja 2021.godine.  Njegova primena je odložena do  prvog dana 2022.godine. Ovim tekstom želimo da ukratko ukažemo na novine koje donosi ovaj zakon, datume od kojih će pravna lica biti dužna da svoje fakture izdaju u elektonskoj formi kao i neke očekivane benefite primene ovog zakona.

Prema tekstu zakona, „elektronska faktura“ je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom i  drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.

Uvodi se institut informacionih posrednika kome subjekt privatnog sektora može, ugovorom, poveriti poslove u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i čuvanjem elektronskih faktura, kao i posebne obaveze elektronskog evidentiranja, ukoliko informacioni posrednik poseduje saglasnost Ministarstva finansija. Međutim, ovim ugovorom između izdavaoca elektronske fakture i informacionog posrednika ne može se predvideti odgovornost informacionog posrednika za sadržinu elektronske fakture i prateće dokumenatacije.

Elektronska faktura izdata ili primljena od strane subjekta javnog sektora čuva se trajno u sistemu elektronskih faktura, dok se elektronske fakture primljene od stane privatnog sektora čuvaju 10 godina od isteka godine u kojoj su izdate. Subjekt privatnog sektora koji je izdao, odnosno primio elektronsku fakturu može odštampati elektronsku fakturu u jednom ili više primeraka do isteka roka za obavezno čuvanje elektronskih faktura, na način koji obezbeđuje verodostojnost porekla i integritet sadržine odštampane fakture.

Sistem elektronskih faktura može da koristi subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

Međutim, subjekti javnog sektora u međusobnim finansijskim transakcijama, imaće obavezu da prime, izdaju i čuvaju elektronske fakture počev se od 1. januara 2022. godine. Takođe, od istog trenutka i subjekti privatnog sektora dužni su da otpočnu sa izdavanjem elektronskih faktura subjektu javnog sektora. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.

Kroz propisivanje obaveze elektronskog evidentiranja u sistemu elektronskih faktura postaće vidljiva svaka obaveza obračunavanja poreza na dodatu vrednost, što omogućava kontrolu i uvid u one transakcije u pogledu kojih ne postoji obaveza elektronskog fakturisanja.

Predviđeno je unapređenje režima čuvanja elektronskih faktura, što će biti postignuto odredbama koje predviđaju njihovo čuvanje u predviđenom elektronskom formatu u sistemu elektronskih faktura, ili, u određenim slučajevima, kod informacionog posrednika.

Na ovaj način prevashodno se ostvaruje ušteda u vremenu potrebnom za manipulisanje fakturama, budući da je uklonjena potreba za izdavanjem, zaprimanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku. Pored toga, odredbe o elektronskom arhiviranju dovešće do vremenskih ušteda, budući da takva pretraga, po pravilu, zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva. Takođe, pravnoj sigurnosti će doprineti rešenje iz Predloga zakona kojim se predviđa da se verodostojnost porekla i integritet sadržine elektronske fakture obezbeđuju između ostalog i čuvanjem u formatu pogodnom za elektronsko čuvanje dokumenta.

Ukazujemo da će novi Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) čija primena počinje takođe 1. januara 2022. god. (novi Zakon o fiskalizaciji) a koji će se zasnivati se na online režimu koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu u trenutku prometa na malo, takođe doprineti da se svaki promet dobara i usluga na malo, kao i svaki primljeni avans za budući promet dobara i usluga na malo evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja u trenutku dešavanja.

 Simultanom primenom navedenih zakona postupno se stvaraju pravni okviri koji će doprineti suzbijanju sive ekonomije, efikasnijoj kontrolu od strane Poreske uprave u realnom vremenu i bolju naplatu poreza.

S obzirom na obezbeđivanje tehničkih uslova koji će u praksi omogućiti funkcionisanje definisanih  zakonskih odredbi, a koji su u ovom trenutku neizvesni, možemo pretpostaviti da će  primena ovih novih i značajnih izmena koje će se reflektovati na svakodnevni rad većine tržišnih učesnika eventualno biti odložena.

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti