– Od 1. februara jednostavnije i brže do radne dozvole, privremenog boravka i stalnog nastanjenja

Sve veći broj stranih državljana u Republici Srbiji jedan je od ključnih faktora koji su naveli državne organe da pristupe izmenama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranih državljana.

O imigracionom statusu stranaca u Republici Srbiji, postupku regulisanja boravka i izdavanja radnih dozvola za strance, već smo pisali u jednom od predhodnih naših blogova, o čemu se možete upoznati na sledećem linku:

https://gsm.legal/sr/blog/stranci-privremeni-boravak-i-radna-dozvola/

No, kako je u pojedinim aspektima došlo da značajnijih izmena u postupku apliciranja, odobrenja privremnog boravka i izdavanja radnih dozvola, to ćemo u daljem tekstu nastojati da ukažemo na sve bitne izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranih državljana, sa kojima bi svaki strani državljanin, ali i njihov budući poslodavac, trebalo da bude upoznat.

Narodna Skupština Srbije usvojila je izmene ova dva ključna zakona, čijom se primenom očekuje pojednostavljenje postupka odobrenja privremenog boravka i radnih dozvola za strance, uvodeći jedinstveni postupak, odnosno jedinstvenu dozvolu kojom će biti obuhvaćen i privremeni boravak i radna dozvola. Pored toga, očekuje nas i niz drugih novina čija primena ima isti cilj – pojednostavljenje i efikasnost ovog upravnog postupka.

 • Elektronsko podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole putem jednog web portala;

Kao što je mnogima već poznato, pre usvajanja izmena zakona, postupak odobrenja privremenog boravka bio je preduslov za izdavanje radne dozvole. Navedeno je podrazumevalo vođenje dva odvojena postupka pred dva odvojena organa – pred Ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP), a potom i pred Nacionalnom službom za zapošjavanje (u daljem tekstu: NSZ). Dakle, prva faza postupka ima za cilj odborenje privremenog poravka od strane MUP-a, a potom bi bilo neophodno podnošenje zahteva za izdavanje radne dozvole pred NSZ-om. Tek okončanjem ova dva postupka, koji hronološki slede jedan za drugim, strancu bi bilo omogućeno da stupi na rad.

Ključni nedostaci ovakve procedure bili su dužina trajanja, dupliranje dokumentacije, dvostruko plaćanje taksi i neažurna razmena podataka između MUP-a i NSZ-a.

Upravo zbog navedenih nedostataka, izmenama zakona uveden je jedinstveni postupak koji za rezultat ima izdavanje jedinstvene dozvole, koja zamenjuje pribavljanje odobrenja privremenog boravka i radne dozvole u odvojenim postupcima.

Ovakav postupak moći će da bude pokrenut isključivo elektronskim putem, podnošenjem zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole preko web portala. Svi dokazi prilagaće se u elektronskoj formi, a prijava će uključivati i podnošenje zahteva za test tržišta rada (što i dalje ostaje obavezan preduslov izdavanja radne dozvole strancu).

 • Rok za izdavanje jedinstvene dozvole – 15 dana od prijema urednog zahteva;

Izmenama zakona predviđen je i kratak rok za izdavanje jedinstvene dozvole. Ukoliko se u praksi bude poštovao, rok od 15 dana za odlučivanje o zahtevu stranke u velikom će doprineti efikasnosti postupka, a samim tim, i mogućnosti stranca da vrlo brzo stupi na rad kod domaćeg poslodavca.

Imajući u vidu činjenicu da se za izdavanje dozvole čekalo i po nekoliko meseci od podnošenja zahteva za izdavanje privremenog boravka, rok od 15 dana daje nadu da će sve funkcionisati na mnogo efikasniji način.

 • Biometrijski personalizovani dokument;

 Jedinstvena dozvola će se izdavati u formi biometrijskog dokumenta, sa personalizovanim podacima (fotografija, otisak prsta i potpis).

Smatramo da je ovakvo rešenje daleko bolje od stikera u pasošu za privremeni boravak,a  potom izdavanja radne dozvole u papirnom obliku (kako je do sada funkcionisalo).

Biometrijski dokument će svakako olakšati stranim državljanima ostvarivanje pojedinih prava u Republici Srbiji (na primer moći će lakše da pribave kvalifikovani elektronski sertifikat).

 • Produženo trajanje jedinstvene dozvole;

Jedna od najpozitivnijih novina koju nam donose izmene zakona, jeste mogućnost izdavanja jedinstvene dozvole na period do čak tri godine!

Do sada je period trajanja radne dozvole bio ograničen na godinu dana. Pred istek radne dozvole, poslodavac je bio u obavezi da podnese zahtev za produženje, uz ponovno plaćanje taksi i ponovno dostavljanje sve propisane dokumentacije.

 • Mogućnost promene poslodavca ili osnova rada bez obaveze ponovnog izdavanja nove jedinstvene dozvole;

Tokom trajanja jedinstvene dozvole, omogućeno je elektronsko podnošenje zahteva za izmenu podataka o poslodavcu/poslodavca ili osnova zaposlenja. U tom slučaju organizaciona jedinica Nacionalne službe za zapošljavanje dužna je da odluči o zahtevu u roku od 10 dana od dana prijema, dostavom odluke putem jedinstvenog portala. Nakon dobijanja saglasnosti NSZ, moguće je promeniti osnov rada ili poslodavca.

Uvođenjem ovakve mogućnosti, u velikoj meri se poboljšava status zaposlenog stranog državljanina, s obzirom da je pre izmena zakona, prethodno izdata radna dozvola u ovim okolnostima morala biti poništena, a novi poslodavac i strani državljanin morali bi da krenu sa procedurom ispočetka.

Na kraju, ukazujemo da odredbe o online proceduri i izdavanju jedinstvene dozvole, stupaju na snagu počev od 1. februara 2024. godine. S obzirom na navedeno, možemo doći do zaključka da će trenutni postupak podnošenja dva odvojena zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu nastaviti da se primenjuje do tada.

Međutim, pojedine izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljlavanju stranaca stupile su na snagu danom donošenja.

U daljem tekstu ukratko ćemo navesti novine čija je primena već u toku:

 • Produžen je rok za obnavljanje postojećih dozvola za privremeni boravak.

Strancima koji trenutno borave u Srbiji omogućeno je da zahtev za obnavljanje privremenog boravka podnesu do dana isteka prethodno važeće dozvole (prethodno je bio predviđen rok od 30 dana pre isteka dozvole za privremeni boravak).

 • Uveden je “grace“ period za traženje novog zaposlenja.

 Strancima je omogućeno da u periodu od 30 dana od prestanka radnog odnosa, ostanu u Srbiji i pored činjenice prekida radnog odnosa na osnovu koga su dobili radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak (odnosno jedinstvenu dozvolu nakon februara 2024. godine).

Tokom navedenog perioda data im je mogućnost da stupe u novi radni odnos i apliciraju za novu radnu dozvolu (odnosno jedinstvenu dozvolu), a sve kako bi mogli zakonito da rade.

 • Smanjen je obim dokumentacije potrebne za izdavanje dozvole za privremeni boravak.

Dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka i dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka ne moraju da se podnesu u postupku za dobijanje jedinstvene dozvole za:

 1. članove uže porodice državljanina Republike Srbije
 2. stranca koji se zapošljava u Republici Srbiji
 3. članove uže porodice stranca koji se zapošljava u Republici Srbiji.
 • Skraćen je period trajanja boravka kao uslova za stalno nastanjenje stranca.

Da bi stranac aplicirao za stalno nastanjenje, potrebno je da boravi u Republici Srbiji neprekidno tri godine po osnovu odobrenja privremenog boravka (umesto 5 godina po prethodno važećim odredbama).

 • Povećane su propisane kazne za kršenje Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca (raspon kazne po Zakonu o strancima povećan je za čak 10 puta).

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti