Moderno doba, globalne, ali i promene u poimanju porodice na lokalnom nivou, evidentno dovode i do promena u zakonskim rešenjima pojedinih prava članova porodične, odnosno emotivne zajednice.

Navedeno se u značajnoj meri ogleda kroz proširenje prava vanbračnih partnera, čija je zajednica shodno odredbama Porodičnog zakona izjednačena sa bračnom (uz uslov nepostojanja bračnih smetnji), ali ova lica istovremeno nisu ostvarivala određena prava za slučaj smrti vanbračnog partnera, i to kako pravo na nasleđivanje (koje i dalje nemaju), tako i određena imovinska prava poput porodične penzije.

Ovo poslednje je međutim predmet izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019, 86/2019), a koje izmene o kojima govorimo su u primeni počevši od 01.01.2020.g.

Naime, ranije važećim članom 28. ZPIO članovima porodice umrlog osiguranika, u smislu prava na porodičnu penziju smatrali su se: 1) bračni drug; 2) deca i 3) roditelji (poslednje dve kategorije uz dodatna zakonska preciziranja, pojašnjenja i uslove).

Međutim, sa izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i njihovom primenom od početka ove godine, vanbračni partner se, uz supružnika, izričitom odredbom člana 28. st. 1. tačka 1. ZPIO, smatra članom porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnikom prava na porodičnu penziju.

Na ovaj način vanbračni partneri se za još jedan korak približavaju potpunom ili pak približno potpunom izjednačavanju sa bračnim, a pravo na porodičnu penziju ostvaruju ukoliko je vanbračna zajednica trajala najmanje tri godine ili ukoliko sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava vanbračni partner ima zajedničko dete, kao i uz uslov navršenih zakonom određenih godina partnera koji pretenduje da ostvari pravo na porodičnu penziju.

Ako se međutim ima u vidu da je stavom 4. člana 28. ZPIO propisano da se postojanje vanbračne zajednice utvrđuje u vanparničnom postupku, i ako pođemo od zakonskog definisanja vanbračne zajednice kao „trajnije zajednice života žene i muškarca između kojih nema bračnih smetnji“, to proizilazi i da će ostvarivanje prava na porodičnu penziju biti u zavisnosti od utvrđenja postojanja vanbračne zajednice u sudskom, vanparničnom postupku.

Svakako, praktični domašaji i efekti novih zakonskih rešenja videće se u predstojećoj praksi i njihovoj faktičkoj primeni.

Ovaj tekst je samo informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti