U cilju daljeg usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije kao i u cilju efikasnije borbe protiv pranja novca Vlada Republike Srbije je 18.10.2019.g. uputila Narodnoj skupštini predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca (dalje: „Zakon“) a koji zakon donosi brojne novine u odnosu na prethodni zakon i povećava polje negove primene.

Osnovni cilj izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sastoji se u unapređenju postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanju ovog zakona sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti, pa je usled toga potrebno domaće u potpunosti usaglasiti sa pravnim tekovinama EU, što se će Republika Srbija pokušati postigne ovim zakonom.

Takođe, pored osnovnog cilja koji je vezan za implementaciju međunarodnih standarda, intencija ovog zakona jeste da unapredi preventivni sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma tako što će uvesti nova lica u krug obveznika po zakonu.

Cilj zakona je ostao isti a to je preduzimanje niza radnji i mera radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Novine u zakonu su pre svega odredbe kojima se proširuje njegova primena jer se sada pod pranjem novca smatraju aktivnosti kao što su 1) konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, 2) prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela, 3) sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela a koje mogu biti izvršene u Republici Srbiji i izvan njene teritorije a što je novina u odnosu na ranije zakonsko rešenje kojim su se pod pranjem novca podrazumavela navedene aktivnosti koje su učinjenje isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Dalje, zakon proširuje i krug lica na koja se primenjuje pa tako pored postojećih obveznika obuhvata i privredne subjekte koji obavljaju menjačke poslove na osnovu posebnih zakona, zatim društva za osiguranje kao i društva za posredovanje i zastupanje u osiguranju koja se bave osiguranjem života. Zanimljiva novina je i ta da je Zakon proširen i na javnog poštanskog operatera (JP Pošta Srbije) kao i na druga lica koja se bave poštanskim saobraćajem. Na tržištu poštanskih usluga Republike Srbije, pored javnog poštanskog operatora, posluje još sedam velikih poštanskih operatora koji obavljaju isključivo komercijalne poštanske usluge i koji dnevno prenesu i uruče u proseku po 20000 paketa, te je postojala mogućnost da jedno isto lice pošalje dnevno na stotine pošiljaka sa otkupninom te da na taj način dobije otkupne iznose koji se ne evidentiraju preko računa. Navedeno je dovelo do ekspanzije nedozvoljene trgovine, najčešće od strane neregistrovanih subjekata, koja se u najvećoj meri odvija kroz poslovanje poštanskih operatora, a takva nekontrolisana trgovina može stvoriti opasnost od pranja novca i eventualnog finansiranja terorizma.

Takođe, zakon je kao nove obveznike uvrstio i javne beležnike u situaciji kada obavljaju solemnizaciju ugovora dok je takođe za sve njegove obveznike predvideo i zakonsku obavezu da izrade procenu rizika koju su obevznici dužni da izrade kada postoje indicije da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma. Takođe, obveznik je dužan da prati svaku transakciju i da preduzima zakonom propisane radnje kada transakcija prelazi iznos od 1000 evra bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija, pa čak kada poslovni odnos sa strankom nije ni uspostavljen.   

Zakon dalje predviđa pružaocima platnih usluga brojne obaveze u pogledu prikupljanja podataka i informacija u vezi sa platiocem i primaocem transakcije, a posebno kada transakcija prelazi iznos od 1000 evra dok se takođe propisuju i brojna pravila u vezi sa načinom utvrđivanja identiteta lica koje učestvuju u transakicjama.

Takođe, novina je da zakon eksplicitno uvodi tzv zabranu dojavljivanja koja je odnosi na advokate, javne beležnike i njihove zaposlene, kojima je sada izričito zabranjeno da svojoj stranci ili trećim licima otkriju da se prema licu primenjuju mere koje zakon predviđa a koje se odnose na utvrđivanje postojanja pranja novca.

Značajna novina u zakonu jeste formiranje Jedinstvenog registra sefova i Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake koje će u elektronskom obliku voditi Narodna banka Srbije. Jedinstveni registar sefova sadržaće podatke o korisnicima sefova i licima koja su ovlašćena da pristupaju sefu, kao i podatke o trajanju ugovora o sefu. Osnivanje Jedinstvenog registra korisnika novčanih doznaka ima za cilj pristup podacima o licima koja prenose novčana sredstva bez uspostavljanja poslovnog odnosa s pružaocem platnih usluga, odnosno mimo računa otvorenih u bankama. Kako se značajan iznos sredstava na prekograničnom nivou, naročito između fizičkih lica, prenosi putem novčanih doznaka uspostavljanje ovog registra doprineće efikasnijoj kontroli i lakšem otkrivanju transakcija koje potencijalno imaju za cilj pranje novca i finansiranja terorizma. Ove podatke u vezi sa ovim registrima banke će redovno dostavljati Narodnoj banci Srbije i oni neće biti javno dostupni već će se na njih primenjivati propisi kojima se uređuju bankarska tajna i zaštita podataka o ličnosti.

Na kraju, ovim zakonom se detaljno regulišu i različiti oblici međunarodne saradnje i odgovarajući međunarodni standardi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranju terorizma a takva saradnja se može odvijati na sopstvenu inicijativu ovih organa ili na posebna zahtev organa koji zatraži određene podatke, informacije ili dokumentaciju.

Ovim zakonom predviđena je obaveza za obveznike da svoja unutrašnja akta usklade sa ovim zakonom najkasnije do 1. maja 2020. godine.

Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije o odredbama Zakona i pravna pomoć u vezi sa primenom i usklađivanjem unutrašnjih akata sa istim, budite slobodni da nas kontaktirate u svakom trenutku.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti