Dugo očekivani zakon koji reguliše utvrđivanje porekla imovine i propisuje njeno oporezivanje se približava poslednjoj etapi pre nego što narodni poslanici Narodne Skupštine Republike Srbije glasaju o Predlogu zakona.

U skladu sa Zaključkom donesenim od strane Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, određuje se javna rasprava o Nacrtu zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu [u daljem tekstu „Zakon“] koja će se održati od 8. do 29. marta 2019. godine.

Racio zakonodavca za donošenje ovog zakona je unapređenje sistema poreske naplate i sprečavanje poreske evazije i uobičajenom ponašanju koje vodi izbegavanju plaćanja poreza, što će zajedno doprineti sveukupnoj efikasnosti poreskog sistema. Ovaj zakon će regulisati situacije u kojima postoji disparitet između imovine fizičkih lica i njegovih prijavljenih prihoda, a da se pri tom ta razlika ne može opravdati. Takva imovina se pre svega odnosi na nezakonito stečenu imovinu ili imovinu stečenu na koruptivan način. Zakon, uz ostale ciljeve, doprinosi nesmetanom funkcionisanju jedinstvenog tržišta i doprinosi usaglašavanju popisa sa regulativom Evropske Unije.

Na koga će direktno uticati odredbe ovog Zakona? Prema Nacrtu Zakona, poreski obveznici koji su eksplicitno određeni kao fizička lica [u daljem tekstu “Poreski obveznici”], isključivo će snositi poresku odgovornost za nezakonito stečenu imovinu sa retroaktivnom primenom odredbi Zakona od 1. Januara  2007. godine.

Stoga, Poreska uprava Republike Srbije ima obavezu da dokaže, odnosno snosi teret da postoji razlika između prijavljenih prihoda i imovine fizičkog, dok je na samom Poreskom obvezniku teret dokazivanja da je na zakonit način stekao takvo uvećanje koje nije u skladu sa prijavljenim prihodima.

Imovinu Poreskog obveznika čini njegova celokupna imovina, što posebno podrazumeva nepokretnosti, finansijske instrumente, udele u pravnom licu, opremu za obavljanje samostalne delatnosti, motorna vozila, plovne objekte i vazduhoplove, štedne uloge i gotov novac kao i druga imovinska prava.

Koliko iznosi poreska stopa? Propisana je poreska stopa od 75% poreza od utvrđene poreske osnovice.

Predloženi mehanizam ovlašćuje Poresku upravu Republike Srbije da iz svih vrsta evidencija pribavlja sve podatke kojim se može utvrditi imovina Poreskog obveznika.

Odredbe Nacrta Zakona propisuju da će se Zakon primenjivati od dana isteka jedne godine od dana kada stupi na snagu.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti