Poreska utaja kao vrlo specifično krivično delo i jedno od osnovnih krivičnih dela u oblasti finansijskog kriminaliteta od uvek je izazivala niz dilema u našoj zakonodavnoj i sudskoj praksi.

Prema Zakonu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 35/2019) krivično delo poreske utaje postoji ukoliko iznos neplaćenog poreza prelazi milion dinara, dok je Krivični zakonik ( „Sl.glasnik RS“, br.85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 772/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) predviđao niži iznos i krivično delo je postojalo ukoliko je taj iznos prelazio petsto hiljada dinara.

Visina neplaćenog poreza je bitna za postojanje krivičnog dela poreske utaje, jer predstavlja objektivni uslov za inkriminaciju. Ukoliko je iznos neplaćenog poreza ispod zakonom propisanog iznosa, navedene radnje izvršenja neće predstavljati krivično delo, već mogu imati obeležja poreskog prekršaja, pa će se prema poreskom delinkventu izreći prekršajne sankcije.

U praksi se postavilo pitanje da li ovo krivično delo postoji ukoliko neko u više uzastopnih godina izbegne plaćanje poreske obaveze u visini koja predstavlja prekršaj i da li se iznosi tih godišnjih neizmirenih obaveza mogu sabirati.

Pogrešno su tužilaštva polazila od pretpostavke da se više radnji, koje pojedinačno ne predstavljaju krivična dela mogu sabirati i na taj način stvoriti produženo krivično delo, koja nije ispravna i na zakonu zasnovana.

Za ocenu postojanja objektivnog obeležja krivičnog dela poreske utaje iz člana 229. stav 1. KZ, a koje obeležje se odnosi na iznos poreza čije plaćanje se izbegava (da prelazi iznos od 150.000,00 dinara), bitna je suma utajenog poreza u jednoj kalendarskoj godini, koja predstavlja fiskalnu, odnosno poslovnu godinu, što proizilazi iz odredbe člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji propisuje da se zbirna poreska prijava za porez po odbitku podnosi poreskoj upravi jednom mesečno i to u roku od pet dana po isteku meseca, posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu, a u stavu 5. istog člana se propisuje da se pojedinačna prijava za porez po odbitku za svakog poreskog obveznika odnosno platca, označena njihovim PIB-om, podnosi jednom godišnje nakasnije do 31. janura za prethodnu godinu. Na osnovu napred navedenog proizilazi da je neprihvatljivo da se sabiraju pojedinačni iznosi poreskih obaveza čije se plaćanje izbegava u dve ili više kalendarskih godina.

Advokatska kancelarija Golubović Simić Marinković je 2016. godine, u svojoj praksi imala  upravo takav slučaj.

Optužnim predlogom Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, okrivljenom Dragoslavu Kosmajcu stavljeno je na teret izvršenje produženog krivičnog dela poreske utaje iz čl. 229. st. 1 KZ u vezi sa čl 61. KZ. U konkretnom slučaju optužbom je okrivljenom Kosmajcu stavljeno na teret da je u nameri da delimično izbegne plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana, čija prijava je obavezna, za kalendarsku 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. godinu, nije prijavio sve prihode po osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup, odnosno zakonito stečene prihode, te je izbegao plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za navedene kalendarske godine. Ovde posebno naglašavamo, da ni u jednoj kalendarskoj godini iznos obaveze čije se plaćanje izbegava nije prelazio 150.000,00 dinara.

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu iz maja meseca 2016. godine odbijen je predmetni optužni predlog kojom prilikom je zauzet stav „Da bi postojalo krivično delo poreske utaje iz čl. 229. st. 1 KZ neophodno je da iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 150.000,00 dinara, a što predstavlja objektivni uslov inkriminacije“. Kako u konkretnom slučaju, ni u jednoj kalendarskoj godini iznos poreske obaveze nije prešao 150.000,00 dinara, ne može se govoriti o krivičnom delu iz čl. 229. stav 1. KZ, već eventualno o poreskom prekršaju, jer nikada više prekršaja, ne mogu činiti krivično delo.

U prilog iznetom upućujemo i na presudu Vrhovnog kasacionog suda KZZ br. 56/2011 od 31.08.2011. godine u kojoj je navedeno: „Za ocenu postojanja objektivnog obeležja krivičnog dela poreske utaje, u pogledu iznosa poreza čije se plaćanje izbegava (da prelazi iznos od 150.000,00 dinara), bitna je suma utajenog poreza u jednoj kalendarskoj godini koja predstavlja fiskalnu, odnosno poresku godinu.“

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti