Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je dana 25. aprila 2019. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima, koji je stupio na snagu 7. maja 2019. godine izuzev odredaba člana 1. i 5. koji se primenjuju od 1. januara 2020. godine i člana 6. koji se primenjuje od 1. decembra 2020. godine. (”Zakon“)

Razlog za donošenje zakona jeste liberalizacija postupka izdavanja radne dozvole na osnovu izdate vize za duži boravak, pojednostavljenje postupka za dobijanje odobrenja za privremeni boravak kao i uvođenje elektronske uprave u ovoj oblasti administrativne aparature. Ovim izmenama i dopunama navedenog zakona prilagođava se poslovni ambijent potrebama stranih investitora, stvarajući povoljnu klimu za strana ulaganja.

Bitna novina u zakonu jeste mogućnost stranog državljanina da ostvari pravo na zapošljavanje u Republici Srbiji na osnovu već izdate vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja. Zakon o zapošljavanju stranaca eksplicitno propisuje da radna dozvola na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja izdaje najduže na period važenje te vize. S tim u vezi, Zakon o strancima propisuje da ukoliko poslovni angažman stranog državljanina traje duže od roka važenja vize, strani državljanin može podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja pre isteka roka važenja vize. Na ovaj način, zakonodavac omogućava stranom državljaninu da ostvari pravo na rad u Republici Srbiji već po dobijanju odgovarajuće vize i time olakšava proces zapošljavanja stranih državljana tako što amputira uslovljenost ostvarenja privremenog boravke zarad zapošljavanja u zemlji.

Pored toga, uvodi se stalna obaveza diplomatsko-konzularnog predstavništva da pribavi prethodnu saglasnost od Ministarstva unutrašnjih poslova pre izdavanje vize, što je prethodno predstavljalo obavezu jedino za države sa liste koje dostavi Vlada Republike Srbije.

Jedna od bitnijih novina u pogledu pojednostavljena administrativnih procedura jeste mogućnost da se zahtev za odobrenje ili produženje privremenog boravka mogu podneti i lično i elektronskim putem, pri čemu i strani državljanin iz inostranstva može podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem. Aktom ministra nadležnog za unutrašnje poslove podrobno će se regulisati procedure i uslovi za korišćenje ovog elektronskog servisa.

Pored toga, u pogledu administrativnih olakšica, propisuje se i mogućnost stranog državljanina da podnese objedinjeni zahtev za odobrenje ili produženje privremenog boravka sa zahtevom za dozvolu za rad, lično ili elektronskim putem.

Pored propisanog niza osnova za odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji, zakonodavac uvodi izuzetak propisujući da se privremeni boravak može odobriti i određenim kategorijama stranaca koje aktom utvrdi Vlada Republike Srbije.

U pogledu odobrenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, redefiniše se pojam porodice pa ista obuhvata supružnike, vanbračne partnere, decu rođenu u braku ili van braka, usvojenu decu ili pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak, kao i roditelje ili usvojitelje dece do 18 godina života koja nisu zaključila brak.

Ukoliko su Vam potrebne podrobnije informacije i pravna pomoć u vezi sa podnošenjem zahteva za odobrenje odnosno produženje privremenog boravka ili objedinjenog zahteva ili Vas interesuje kompletna informacija u vezi sa osnovima za odobrenje privremenog boravka, budite slobodni da nas kontaktirate putem.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti