Podsećamo Vas na obaveze propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019). Članom 134-139 navedenog zakona je definisano ko su obveznici, koja je osnovica, kako se utvrđuje i plaća naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Obveznici naknade su pravno lice i preduzetnik (pa i fizičko lice) koje obavljaju  određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Važno je napomenuti da je svaki obveznik  dužan da se sam prijavi svim jedinicama lokalne samouprave na čijim teritorijama obavlja delatnost, pod pretnjom novčane kazne.

Imajući u vidu da rok za prijavu ističe 31.jula (i svake naredne godine do ovog datuma), ovom prilikom ćemo sumarno podsetiti kako se prijaviti i koja je to visina naknade koja nas očekuje tokom ove godine.

Obrazac za prijavu predviđen je posebnim Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade (Obrazac 1).

Obrazac se, popunjen  traženim podacima, dostavlja svake kalendarske godine zaključno sa 31.julom, svim jedinicama  lokalne samouprave na čijim teritorijama obveznik obavlja delatnost (ili na čijim teritorijama ima poslovne kancelarije, magacine I slično).

Naknada se plaća na godišnjem nivou, u dvanaest jednakih mesečnih rata, a njena visina se kreće od 5.000 do 2.000.000 dinara. Visina naknade zavisi od količina zagađenja za koju se pretpostavlja da emitujemo, odnosno od stepena negativnog uticaja na životnu sredinu koje nastaje obavljanjem naše registrovane  delatnosti, a koje kriterijume je bliže odredila Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti i iznosima naknada (“Sl.glasnik RS” 86/2019 I 89/2019).

Uredba je razvrstala zagađivače na one čije aktivnosti imaju veliki, srednji i mali uticaj na životnu sredinu, prema kriterijumima pretežne delatnosti (koja je registrovana u nadležnom registru) i prema veličini pravnog lica shodno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013).

Pravna lica tako mogu svojom pretežnom delatnošću vršiti veliki negativan uticaj na životnu sredinu ukoliko su razvrstani kao velika pravna lica, a pretežna delatnosti im je npr. proizvodnja sokova od voća I povrća, a mali negativni uticaj na životnu sredinu ako su razvrstani kao velika pravna lica koja obavljaju pretežnu delatnost npr. trgovine na veliko voćem i povrćem.

U slučaju da je obvezniku naknade utvrđen iznos naknade veći od 0,4% prihoda iz redovnog poslovanja ostvarenog u prethodnoj godini, obveznik je dužan da nadležnim organima jedinica lokalne samouprave, uz odgovarajuće dokaze, podnese zahtev za umanjenje više utvrđenog iznosa naknade. Prijava se takođe podnosi  i u slučaju promene podataka koji su od uticaja na utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Iz svega navedenog, vidljivo je da Zakon zahteva veoma aktivno učešće obveznika prilikom prijave, kontrole naplate i ažuriranja podataka iz prijave i to svake kalendarske godine.

.

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti