Narodna Skupština Republike Srbije usvojila  je dana 25. aprila 2019. godine, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Predlog zakona“). 

Razlozi za donošenje izmena i dopuna zakona koji reguliše proceduralna pravila i rokove pred Agencijom za privredne registre delom odražavaju potrebu za usklađivanjem sa prethodnim izmenama i dopunama zakona koji uređuje privredna društva, a delom i neophodnost uspostavljanja zakonskih uslova za funkcionisanje elektronskog sistema registra koji odlučuje po elektronskim prijavama lica ovlašćenih  za podnošenje prijave. Ovim zakonom se između ostalog uređuju i otklanjaju pravne praznine i problemi koje je praksa iznedrila.

Pre svega zakonodavac preciznije definiše pojam zabeležbe u postupku pred Agencijom za privredne registre, tako da posebno precizira da predmet zabeležbe predstavljaju i činjenice od značaja za pravni promet, ali koje moraju biti u vezi sa podacima i dokumentima koji čine predmet registracije. U tom delu, zakonodavac propisuje i obavezu registratora da meritorno odbije prijavu ne samo ukoliko utvrdi da činjenice i dokumenti nisu od značaja za pravni promet već i ako alternativno utvrdi da nisu u vezi sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije.

Sledstveno, usvojenim Predlogom zakona propisno se usklađuje primena Zakona o opštem upravnom postupku i eliminišu se prethodne nedoumice koje su odredbe zakona osnovano evocirale. Dakle, zamenom termina „shodna“ za „supsidijarna“ primena Zakona o opštem upravnom postupku, decidno se usklađuje hijerarhija  zakonskih akata, pa se uređuje da tek ukoliko Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ne propisuje pravno pravilo koji bi rešilo određenu pravnu situaciju, onda se pribegava primeni Zakona o opštem upravnom postupku. Ovo pre svega u pogledu pravila o pokretanju postupka registracije po službenoj dužnosti kao i u vezu sa odlučivanjem u tom postupku kao i odlučivanje prvostepenog i drugostepenog organa po vanrednim pravnim sredstvima. Takođe, bitno je napomenuti da je izmenom rešeno problematično pitanje iz prakse šta se smatra pravom na primenu pravnih sredstava koje propisuje Zakon o opštem upravnom postupku, te je jasno određeno da ovlašćeno lice ima pravo na primenu vanrednih pravnih sredstava skladno navedenom zakonu.

Štaviše, usvojenim Predlogom Zakona posebno su definisana lica koja su ovlašćena za podnošenje prijave, tako da pored lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica, prijavu ima pravo da podnese i fizičko lice koje se registruje ili je registrovano kao preduzetnik, osnivač u postupku osnivanja privrednog društva kao i zakonom ovlašćeno lice za registraciju podataka. Novitet čini i propisivanje da sticalac odnosno prenosilac udela ima pravo da registruje prenos udela kao i novitet da prijavu za registraciju ostavke lica koje je ovlašćeno za zastupanje može podneti i lice koje je dalo ostavku.

Ovim izmenama se vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pa je od velike važnosti novost da se prijave u postupku registracije pred Agencijom za privrede registre može podneti u papirnoj ali i u elektronskoj formi. Posebno se uređuje procedura prijave u elektronskoj formi, kao i vreme validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa na prijavi odnosno pratećeg dokumenta. Agencija u oba slučaja validnost potpisa ima potvrditi kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

Zakonodavac takođe propisuje nove uslove za registraciju pri čemu i podrobnije definiše već postojeće. Naime, dokumenti koji predstavljaju osnov registracije prema usvojenom Predlogu zakona moraju posedovati sadržinu i formu koju zakon propisuje. Razlog proširenja ove odredbe jeste prevencija situacija koje su se dešavale u praksi da dokument koji predstavlja osnov registracije ima materijalne i formalne nedostatke. Dalje, činjenice iz prijave moraju biti saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu kao i sa činjenicama registrovanim u nadležnom registru, čime je onemogućen upis podataka koji ne odgovaraju stanju stvari u javnim registrima. Pored navedenog propisuju se dodatni uslovi odnosno da li je prijave podneta u zakonskom roku i da li je registracija u skladu sa posebnim zakonom odnosno aktom nadležnog organa.            

Bitnu dopunu zakona čini odredba koja propisuje da se odluka o žalbi koju donosi nadležni ministar dostavlja registratoru koji je dužan da istu dostavi stranci u roku od 8 dana od dana prijema. Ovim se predupređuje negativna praksa kojom odluke nisu dostavljane strankama čime im je bilo osujećeno pravo na tužbu upravnom sporu.

Novina je takođe odredba koja propisuje da kada se konačnim aktom drugostepenog organa poništi odnosno ukine odluka nadležnog registratora o registraciji osnivanja privrednog društva ili preduzetnika odnosno promene podataka i dokumenata, a pri čemu podnosilac prijave u ponovnom postupku nije uredio prijavu odn. nije otklonio nedostatke kada je  to bilo moguće, nadležni registrator je dužan da po službenoj dužnosti registruje zabeležbu konačnog upravnog akta i pokrene postupak prinudne likvidacije privrednog društva odnosno uspostavi prethodno registrovano stanje. U slučaju poništenja konačne odnosno pravnosnažne odluke registratora, ne ukidaju se pravne posledice koja je poništena odluka do tada proizvela.

Pored svega navedenog zakonodavac bitno menja rokova, pa tako propisuje da registrator odlučuje o prijavi u roku od 5 radnih dana od dana prijema prijave, a elektronska prijava kada je podneta tokom neradnog dana smatra se da je podneta prvo narednog radnog dana. Takođe rok za ispravku očigledne greške navršava se nakon 5 radnih dana od dana saznanja za grešku, a rok  za odlučivanje po žalbi  od strane registratora ograničen je na 5 radnih dana od dana prijema žalbe. Pored toga, brisanje registrovanog podatka ili dokumenta i ukidanje odluke vrši se najkasnije u roku od 12 meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta. Izvod o evidentiranim podacima se izdaje u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva, podaci i dokumenta se objavljuju roku od 5 radnih dana od dana  prijema zahteva, izdavanje izvoda, kopija i potvrda u roku od 2 radna dana, a odlučivanje o prijavi za registraciju naziva u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja.

Ukoliko su Vam potrebne podrobnije informacije i pravna pomoć u vezi sa registracijom prijava pred Agencijom za privredne registre u pogledu bilo kog privrednog subjekta u skladu sa usvojenim Predlogom zakona budite slobodni da nas kontaktirate.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti