Vanredno stanje u Republici Srbiji proglašeno je 15. marta 2020. godine, a od tada je od strane državnih organa putem Uredbi, Naredbi i Odluka donet niz mera koje za cilj imaju sprečavanje širenje virusa COVID-19, pa je s toga od izuzetnog značaja upućenost, poznavanje ali i poštovanje svih propisa čije je donošenje nametnulo stanje u kojem se trenutno nalazimo. 

Pojedinim propisima koji su na snazi za vreme trajanja vanrednog stanja, predstavljene su vanredne mere kojima se opravdano ograničavaju određena ljudska i manjinska prava, a koja su u redovnim okolnostima nepovrediva.

U daljem tekstu nastojaćemo da na jednom mestu ukažemo na ograničenja koja građani trenutno podnose, ali ćemo predočiti i pravne posledice koje bi svaki pojedinac mogao da očekuje ukoliko prekrši policijski čas, zabranu posećivanja parkova, zabranu okupljanja, dužnost samoizolacije, obaveznog lečenja.

  1. I) Svima je već dobro poznatno da je trenutno na snazi Uredba o merama za vreme vanrednog stanja (“Sl.glasnik RS”, br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020 I 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020) kojom se zabranjuje kretanje i to:

– licima sa navršenih 65 odnosno 70 i više godina života u zavisnosti od broja stanovnika mesta stanovanja, sa dozvolom kretanja isključivo u merama određenim vremenima i određeni način;

– svim ostalim licima zabranjen izlazak prema odgovarajućim izmenama Uredbe i trajanjima ograničenja (tzv. policijski čas vikendom, radnim danom od određenog vremena i sl).

Posebna pravila su na snazi u vezi sa šetnjom kućnih ljubimaca, a Uredba sadrži i niz drugih ograničenja, pa je tako istom utvrđena zabranjena:

– kretanja u svim parkovima i na javnim površina namenjenim za rekreaciju i   sport;

– prilikom održavanja sahrana zabranjeno je prisustvo više od 10 lica uz obavezno poštovanje međusobne udaljenosti prisutnih od 2m;

– zabranjeno je da se više od dva lica zajedno kreću ili zadržavaju na javnom mestu na otvorenom prostoru, u vreme kada je kretanje dozvoljeno;

– zabranjen je svaki oblik okupljanja i zadržavanja kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru.

Pomenutom Uredbom dato je ovlašćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja da ograniči ili zabrani kretanje licima koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena virusom COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta (boravišta) sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, do otklanjanaj sumnje  odnosno do dobijanja rezultata testiranja na prisustvo virusa Sars-Cov-2.

  1. II) Pored Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-Cov-2 zaraznom bolešću (“Sl.glasnik RS”, br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020 , 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020 i 49/2020) kojom je, radi sprečavanje zaraze i širenja virusa ustanovila sledeće obaveze:

– lica koja su obolela od zarazne bolesti COVID-19, odnosno lica kod kojih je tesitranjem utvrđeno prisustvo virusa Sars-Cov-2, dužna su da prihvate izolaciju i lečenje u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih;

– pored toga, obolela lica dužna su da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije, pod pretnjom prinudne izolacije uz prisustvo i angažovanje organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove;

– lica kod kojih je nakon lečenja došlo do ozdavljenja pa su usled toga otpuštena  na kućno lečenje moraju i nakon otpusta, da ostanu pod zdravstvenim nadzorom u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

– državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren  privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji ulaze u Republiku Srbiju, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom Sars-Cov-2 u trajanju od 28 dana (izolacija u kućnim uslovima) ili druga mera zdravstvenog nadzora utvrđena aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno u cilju procene epidemiološkog rizika.

Većina građana je dobrim delom upoznata sa propisanim ograničenjima, ali ono što mnogima nije poznato je odgovor na pitanje: Šta se dešava ukoliko prekršimo policijski čas, samoizolaciju, zabranu okupljanja?

S toga je, istovremeno sa ustanovljavanjem ograničenja i zabrana, propisan i način kontolisanja i sankcionisanja u slučaju njihovog kršenja. Ovaj zadatak prepušten je Ministarstvu unutrašnjih poslova koje u saradnji sa tužilaštvom učestvuje u suzbijanju i hapšenju počinioca krivičnih dela.

Samom Uredbom  o merama za vreme vanrednog stanja propisana je novčana kazna od  50.000 do 150.000 dinara kojom će se  kazniti lice koje:

– prekrši zabranu kretanja u periodu kada je kretanje uredbom zabranjeno;

– posećuje parkove i druga javna mesta namenjana za rekreaciju ili sport u periodu kada je dozvoljeno kretanje;

– prekrši odredbu o pravilima održavanja sahrane;

Međutim, odgovornosti učinioca ovakvog prestupa ovde nije kraj.

Ono što je malom broju građana poznato je činjenica da Krivično zakonodavstvo Republike Srbije poznaje niz krivičnih dela koja su u redovnim okolnostima gotovo potpuno zaboravljena, a koja su za vreme trajanja vanrednog stanja „oživela“ upravo jer se njima inkriminiše nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije kao i prenošenje zarazne bolesti. To su krivična dela predviđena Članom 248 i 249 Krivičnog zakonika.

Krivični zakonik

Nepostupanje po zdravstvenom proisima za vreme epidemije

Član 248

„Ko za vreme epidemije ili  kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.“

Prenošenje zarazne bolesti

Član 249

„Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti,kazniće se zatvorom do tri godine.“

Dakle, ukoliko odlučite da napustite svoj dom za vreme trajanja policijskog časa ili se na bilo koji način oglušite o izrečenoj meri samoizolacije, Vi, zapravo, ne postupate po zdravstvenim propisma za vreme trajanja epidemije, što predstavlja biće istoimenog krivičnog dela, za koje se goni po službenoj dužnosti. Shodno tome, nadležno javno tužilaštvo pokrenuće krivični postupak protiv Vas.

U cilju efikasnog krivičnog gonjenja učinilaca ovakvih dela Ministarstvo pravde je uputilo Preporuku svim javnim tužilaštvima da obavezno traže određivanje pritvora za sva lica koja prekrše meru samoizolacije, koja im je određena od strane nadleženih institucija (Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova).

U ovakvim situacijama rizikujete da budete kažnjeni novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, a imajući u vidu da nije propisan maksimalni iznos novčane kazne koja može biti izrečena za ovo delo, važiće zakonski maksimum od 1.000.000 dinara.

Ukoliko pak, postoji opravdana sumnja da je prilikom nepostupanja po propisma odlukama ili naredbama za suzbijanje zaraznih bolesti došlo do prenošenja zarazne bolesti, onda se učiniocu stavlja na teret izvršenje krivičnog dela Prenošenja zarazne bolesti za koje Krivični zakonik propisuje kaznu zatvora do tri godine.

Podsećamo, da u ovakvim situacijama postoji mogućnost sklapanja sporazuma usled priznanja krivice, pa tako možete proći sa blažom kaznom, uslovnom osudom ili kućnim zatvorom.

Ovde bi valjalo trebalo da za vreme trajanja vanrednog stanja, a u odnosu na kršenje propisanih mera zabrane kretanja, posećivanja parkova, održavanja sahrane, neće važiti pravilo propisano Zakonom o prekršajima tj pravilo o Zabrani ponovnog suđenja u istoj stvari. To bi dalje značilo, da će se protiv lica koje se usudi da prekrši pomenute zabrane, pored osude zbog izvršenja krivičnog dela Nepostupanje po zdravstvenim propsima za vreme epidemije ili Prenošenje zarazne bolesti, morati da plati i Uredbom propisanu novčanu kaznu u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara, a nezavisno od samog krivičnog postupka. Dakle krivična odgovornost u ovim okolnostima ne isključuje prekršajnu odgovornost, pa je moguće dvostruko kažnjavanje.

Ministarstvo pravde nije ostalo nepripremljeno za postupanje u aktuelnoj situaciji, pa je upućen Dopis svim sudovima koji će voditi postupke protiv lica koja su prekršila mere samoizolacije, da suđenja organizuju putem video linka, u cilju zaštite kako zaposlenih, tako i lica protiv kojih se vodi postupak.

U praksi bi „online“ suđenje izgledalo ovako:

Okrivljenom bi nakon privođenja, a na predlog tužioca, bivao određen pritvor, te bi se nalazio u nekoj od tri posebna objekta u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u kojima su smeštena lica koja su prekršila mere samoizolacije (s obzirom da su isti potencijalni „zaraženi“ smešteni su u za to posebno pripremljnim objektima u Vršcu, Požarevcu i Pirotu).

Bez odlaska u sud, a putem „Skype“-a, okrivljeni je direktno slikom i zvukom prisutan svom suđenju dok su na drugoj strani, u sudnici, nalazi sudija, tužilac, zapisničar i branilac okrivljenog. Time su, po mišljenju Ministarstva, ispunjene sve procesne pretostavke za održavanje glavnog pretresa.

Ovakav način suđenja nailazi na sve veće osude u javnosti, pa je, i  Advokatska komora Beograda ovim povodom uputila dopis Visokom savetu sudstva i Republičkom javnom tužilaštvu u kome se, između ostalog ističe «da je u uslovima vanrednog stanja Ustavom izričito zabranjeno odstupanje od prava na pravično suđenje, zbog čega mogućnost suđenja preko «video-linka» ne treba koristiti».

Kompletan teks Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/31/1/reg

Kompletan tekst Odluke o proglašenju o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-Cov-2 zaraznom bolešću:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg

Obaveštenja Ministarstva pravde:

https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/29543/poostravanje-sankcija-za-lica-koja-prekrse-mere-samoizolacije-.php

https://www.mpravde.gov.rs/vest/29671/saslusanja-za-lica-koja-su-prekrsila-meru-samoizolacije-putem-video-linka.php

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti