Proglašenje vanrednog stanja u Republici Srbiji i posledično usvajanje niza mera od strane nadležnih državnih organa uslovilo je pored ostalog i reorganizaciju rada u oblasti pravosuđa.

Okvire za postupanje sudova i javnih izvršitelja u aktivnim i novim izvršnim predmetima u okolnostima vanrednog stanja uzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 utvrdilo je svojim Preporukama od 17.03.2020. godine Ministarstvo pravde RS, a konkretizacija načina rada usledila je sa donošenjem Zaključka Visokog saveta sudstva sa jedne strane i Uputstva Komore javnih izvršitelja, sa druge.

Obim rada sudova

Zaključkom Visokog saveta sudstva br. 119-05-132/2020-01 od 18.03.2020. godine najpre je u odnosu na obuhvat rada sudova na teritoriji Republike Srbije definisano da će se tokom vanrednog stanja izvršenja sprovoditi samo i isključivo u predmetima koji ne trpe odlaganje, a da se u svim ostalim predmetima, počev od proglašenja pa do okončanja vanrednog stanja, izvršne radnje neće preduzimati. Ovim zaključkom VSS precizirano je da se predmetima koji ne trpe odlaganje u materiji izvršnih postupaka smatraju samo izvršenja izvršnih isprava i to u vezi sa porodičnim odnosima.

Šta to praktično znači?

To znači da shodno gore označenom Zaključku VSS sudovi u Republici Srbiji tokom vanrednog stanja neće odlučivati o pristiglim predlozima za izvršenje (i to kako onim primljenim pre proglašenja vanrednog stanja, a o kojima još nije doneta odluka, tako ni o onim koji pristignu tokom vanrednog stanja), a u aktivnim predmetima neće preduzimati izvršne radnje, osim ukoliko se ne radi o predlozima za izvršenje na osnovu izvršnih isprava (izvršne sudske ili upravne odluke ili poravnanja i sl.) u vezi sa porodičnim odnosima, odnosno aktivnim predmetima prosteklim iz porodičnih odnosa.

Obim rada javnih izvršitelja

Sa druge strane, Preporuka Ministarstva pravde br. 740-08-330/2020-05 od 17.03.2020. godine  koja se odnosi na rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, konkretizovana je Uputstvom izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja br. 29/20-2 od 18.03.2020. godine.         

Shodno ovom aktu, javni izvršitelji, kao ni sudovi, za vreme vanrednog stanja neće odlučivati o predlozima za izvršenje. Osim toga, javni izvršitelji po slovu Uputstva neće preduzimati ni izvršne radnje u postupcima radi namirenja novčanih i ostvarenja nenovčanih potraživanja, a naročito neće preduzimati radnje u onim predmetima u kojima se izvršenje sprovodi prodajom nepokretnosti ili pokretnih stvari dužnika, zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari, prenosom zarade ili plate tj. naknade zarade ili plate, penzije i drugih stalnih primanja, predajom pokretnih stvari, odnosno ispražnjenjem i predajom nepokretnosti izvršnog dužnika.

Štaviše, u postupcima izvršenja i obezbeđenja radi naplate novčanih potraživanja proisteklih iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti u kojima su izvršni dužnici zaključili sporazum o otplati duga na rate, javni izvršitelji izvršne radnje neće preduzimati ni u slučaju nepoštovanja tog sporazuma, imajući u vidu da je onim dužnicima koji su zaključenjem ovakve vrste sporazuma preuzeli obavezu plaćanja duga na rate, omogućeno da za vreme trajanja vanrednog stanja privremeno zastanu sa dogovorenim uplatama bez nastupanja bilo kakvih posledica. Obaveštenje o ovoj mogućnosti javni izvršitelji bi shodno Uputstvu trebalo da dostave dužnicima putem elektronskih sredstava komunikacije ili telefona, a u svakom slučaju objavljivanjem na internet prezentaciji Komore.

No, povodom odlaganja izvršenja u svim gore navedenim predmetima, pa i u onim u kojima je započeto sprovođenje izvršenja na zaradi ili penziji dužnika, Uputstvo Komore nalaže javnim izvršiteljima da odgovarajuća obaveštenja dostave ne samo dužnicima, već i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali i poslodavcima.

Shodno tome, obaveza je javnih izvršitelja da opštim dopisom i putem elektronske pošte obaveste Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela penzije izvršnim dužnicima po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu, kao i elektronskom poštom ili na drugi pogodan način poslodavce kojima je ranije naloženo sprovođenje izvršenja na zaradi dužnika, da se izvršenje odlaže do okončanja vanrednog stanja.

U cilju sprovođenja ovog Uputstva, odnosno obaveze dostavljanja obaveštenja, Komora javnih izvršitelja je na svojoj internet prezentaciji objavila saopštenje koje možete pročitati klikom na link u nastavku teksta http://www.komoraizvrsitelja.rs/?q=vesti/

Važno je znati, međutim, da se Uputstvo izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja br. 29/20-2 od 18.03.2020. godine kojim je definisano u kojim predmetima izvršitelji neće preduzimati izvršne radnje, ne odnosi na pojedine postupke, a u kojim postupcima će se izvršenja nastaviti nesmetano uprkos proglašenju vanrednog stanja. 

Naime, reč je o postupcima koji za predmet imaju namirenje novčanog potraživanja na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja, novčane naknade za telesno oštećenje prema propisima o invalidskom osiguranju, zatim potraživanja koja se ostvaruju prema propisima o socijalnoj zaštiti, na osnovu privremene nezaposlenosti, na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, na osnovu stipendije i pomoći učenicima i studentima, kao i na osnovu privremenih i prethodnih mera.

Proglašenje vanrednog stanja i donošenje ovakvog Uputstva za posledicu takođe neće imati ni odlaganje izvršenja na računima pravnih lica, kao ni izvršenja na računima fizičkih lica, osim naravno ukoliko se radi o prenosu zarade ili plate tj. nakade zarade ili plate, penzije i drugih stalnih primanja.

No, bilo da se radi o predmetima koji se odlažu, bilo o onim u kojima odlaganja neće biti, javni izvršitelji će strankama i učesnicima u postupku svakako biti na raspolaganju, ali će se u komunikaciji dosledno pridržavati načela pismenosti, dok će rad sa strankama i učesnicima po potrebi organizovati putem telefona, video poziva, elektronske pošte ili platformi koje omogućavaju prenos tona i slike. Takođe, za vreme vanrednog stanja biće omogućeno i razgledanje spisa, ali samo u hitnim situacijama i to ukoliko za to postoji opravdan osnov, pod kojim se podrazumeva da bi odlaganjem uvida stranka mogla da pretrpi nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu. Prijem podnesaka u novonastalim okolnostima vršiće se pretežno poštom, a neposredno isključivo u hitnim slučajevima, a sve ovo uz poštovanje svih propisanih mera predostrožnosti.

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti