U „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 18/2020 objavljene su izmene Zakona o obligacionim odnosima sa stupanjem osmog dana od dana objavljivanja, koje unose promene u višedecenijsko uređenje forme punomoćja za zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla.

Naime, prema osnovnom tekstu odredbe člana 90. ZOO („Sl. listu SFRJ“, br. 29/78 od 26. maja 1978.), forma propisana zakonom za neki ugovor ili koji drugi pravni posao je, bez izuzetka, važila i za punomoćje za zaključenje tog ugovora, odnosno za preduzimanje tog posla.

Izmenama usvojenim u februaru 2020.g. označeni član zakona dopunjen je dodatnim stavom prema kom:

Ali, kad se punomoćje daje za zaključenje ugovora ili preduzimanje kojeg drugog pravnog posla za koji je propisan oblik javno potvrđene (solemnizovane) isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno je da potpis vlastodavca bude overen.“.

Navedeno podrazumeva da kada se punomoćje daje, primera radi, za zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, umesto dosadašnje solemnizacije ovog ovlašćenja, za njegovu punovažnost će biti dovoljno da isto bude dato u formi overe potpisa.

Prema informacijama koje smo dobili nakon kontaktiranja nekoliko kancelarija javnog beležnika i to neposredno po usvajanju, primena izmenjenih odredbi Zakona o obligacionim odnosima u praksi, nije u potpunosti zaživela, već su se očekivala dodatna tumačenja ove odredbe i načina njene primene.

Međutim, imajući u vidu protek vremena, prethodno uvedeno vanredno stanje kao posledice proglašenja bolesti COVID 19 , nakon aktuelno više meseci od usvojenih izmena ZOO, prema podacima koji su nam dostupni, javni beležnici u formi overe potpisa overavaju punomoćja potrebna za zaključenje ugovora, čiju punovažnost, između ostalog, obezbeđuje solemnizacija.

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti