Šta je godišnji porez na dohodak građana?

Godišnjim porezom na dohodak građana oporezuje se dohodak fizičkih lica (rezidenata i nerezidenata) koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

Objavljen je neoporezivi iznos za svrhe godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. i iznosi RSD 3,719,376 dinara.

Dakle, ukoliko je fizičko lice tokom 2022.godine ostvarilo ukupan dohodak veći od 3,719,376 dinara, obveznik je poreza na dohodak građana.

Dohodak za oporezivanje – koji  prihodi čine dohodak za oporezivanje?

U obračun uključuju se zarada i oporezivi prihodi od: samostalne delatnosti, autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, nepokretnosti, davanja u zakup pokretnih stvari, prihoda sportista i sportskih stručnjaka i od pružanja ugostiteljskih usluga i oporezivih drugih prihoda.

Koji prihodi ne ulaze u obračun?

Prihodi od kapitala (kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju), kao i kamate na osnovu dužničkih ili sličnih hartija od vrednosti….), prihodi od kapitalnih dobitaka (prihod koji obveznik ostvari kao razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu: stvarnih prava na nepokretnostima, udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, investicionih jedinica…), dobici od igara na sreću i Prihodi od osiguranja lica.

Osnovica za oporezivanje (umanjenja osnovice):

Osnovica za oporezivanje čini razliku između Dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici (za 2022.godinu lični odbitak iznosi RSD 495,917);

2) za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom-za 2022.godinu po izdržavanom članu- po RSD 185,969).

Obveznicima koji poslednjeg dana 2022.g imaju manje od navršenih 40 godina života umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez.

Poreska stopa

Oporezivi dohodak do iznosa RSD 7,438,752 se oporezuje po stopi od 10% dok se na iznos oporezivog dohotka preko ovog iznosa plaća porez po stopi od 15%.

Kako se podnosi poreska prijava i do kada?

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se isključivo SAMOOPOREZIVANJEM i da se poreska prijava podnosi isključivo U ELEKTRONSKOM OBLIKU. Poreska uprava bi trebalo do 01.04.2023.godine da, na osnovu podataka kojima raspolaže, unese predlog popunjene poreske prijave i postavi je kao radnu verziju (status „u pripremi“) na portal ePorezi..

Poreski obveznik je dužan da pregleda i izvrši izmenu/ dopunu te poreske prijave u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Najčešći primer dopunskog unosa podataka odnosi se na broj izdržavanih članova domaćinstva poreskog obveznika, kao ulazni element za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana. Kako Poreska uprava ovim podatkom ne raspolaže, potrebno je da poreski obveznik taj podatak unese.

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu na Obrascu PP-GPDG u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Prijava se podnosi pokretanjem akcije „Potpiši i podnesi“.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana (u daljem tekstu: poreska obaveza) i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Najkasnije do 15. maja 2023., provere podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi.

Kada se plaća porez na dohodak građana?

Porez na dohodak građana plaća se najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave, tj. najkasnije do 15. maja 2023. godine, kad je reč o godišnjem porezu na dohodak građana za 2022. godinu, na uplatni račun i sa pozivom na broj koji je naznačen u Obaveštenju koje će Poreska uprava dostaviti poreskom obvezniku, elektronskim putem, nakon podnošenja ispravne poreske prijave.

 

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

 

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti