Povodom uvođenja vanrednog stanja usled pandemije virusa Covid-19, usvojen je niz pratećih akata među kojima i uredbe koje regulišu postupanja i pitanja u vezi sa rokovima u sudskim i upravnim postupcima. Ovde ukazujemo na najvažnije posledice uvedenog vanrednog stanja na ove postupke i rokove.

Postupanja u sudskim postupcima

U „Službenom glasniku RS“ broj 38 od 20.03.2020.g. objavljena je Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.marta 2020.godine, sa stupanjem na snagu danom objavljivanja.

Za vreme vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za podnošenje: tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom, predloga za pokretanje vanparničnog ili postupka izvršenja i obezbeđenja, tužbe u upravnom sporu i ustavne žalbe.

Za vreme vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili rokovi za preduzimanje drugih procesnih radnji u prethodno označenim postupcima.

Što se krivičnog, prekršajnog i postupka za privredne prestupe tiče, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020.godine.

Postupanja u upravnim postupcima

Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Sl.glasnik RS“, br. 41 od 24.03.2020.godine), koja je kao i prethodna stupila na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku utvrđeno je da stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama ne mogu snositi posledice nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim zakonom koji uređuje opšti ili posebne upravne postupke.

Dostavljanja i obaveštavanja izvršena tokom vanrednog stanja, a od kojih u upravnom postupku teku rokovi, smatraće se izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja, u smislu primene propisanih rokova.

Na planu rokova koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti