Nakon ukidanja vanrednog stanja u zemlji, 07.05.2020.godine doneta je Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/2020) kojom je, između ostalog, predviđeno da su pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Na poziv Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” dostavio je tumačenje  člana 6.i 7. ove Uredbe.

Prema tumačenju Instituta, upotreba maski od strane zaposlenih ali i kupaca je OBAVEZNA prilikom ulaska u maloprodajne trgovinske objekte. Svaki potrošač je dužan da nosi zaštitnu masku, a ukoliko je potrošač nema-tržni centar ili maloprodajni objekat je dužan da mu omogući da istu kupi u maloprodajnom objektu ili tržnom centru.

Takođe, tumači se da kontrolu dezinfekcije ruku i nošenja maski vrši posebno određeno lice na ulazu u tržni centar, dok u prodavnicama to obavlja zaposleni

Nakon što pročitamo ovo tumačenje, nameću nam se sledeća pitanja:

Da li ćete odbiti da pružite uslugu, odnosno prodate robu, kupcu koji uđe u vašu prodavnicu ukoliko ne nosi zaštitnu masku?

Da li se među robom koju prodajete nalaze i zaštitne maske?

Po kojoj ceni ćete prodavati masku svojim kupcima?

Da li ćete biti kažnjeni zaprećenom kaznom u iznosu od  200.000 do 1.000.000 dinara, ukoliko sanitarni inspektor zatekne kupca bez maske u vašem prodajnom objektu?

Prema osnovnim načelima trgovine, trgovina se na tržištu obavlja slobodno. Zabranjena su ograničenja slobode obavljanja trgovine. Izuzetno, ograničenje slobode trgovine može se privremeno uvesti na način i pod uslovima propisanim zakonom. Državni organi i organizacije koje su zakonom i drugim propisima ovlašćeni da donose akte ili preduzimaju radnje ograničenja trgovine, kao i u poslovima nadzora, dužni su da u pogledu obima, načina, uslova i trajanja tih ograničenja, odnosno obavljanja nadzora, postupaju srazmerno razlozima za ograničenje.

Trgovci su, sa jedne strane, dužni da u svom poslovanju postupaju u skladu sa poslovnim moralom i dobrim poslovnim običajima – ne biste smeli da odbijete da prodate robu kupcu koji prihvata vašu prodajnu ponudu. Sa druge strane, trgovac je dužan da uskladi svoje aktivnosti sa društvenom brigom za javno zdravlje i da podržava i učestvuje u programima i aktivnostima koje predlažu, sprovode i koordiniraju instituti i zavodi za javno zdravlje kao nosioci delatnosti u oblasti javnog zdravlja.

Tumačenjem svih suprotsavljenih odredbi, dolazimo do stava da, u aktuelnim okolnostima trajanja pandemije, svaki trgovac ima dužnost da svoje poslovanje uskladi sa merama koje su Instituti za zaštitu javnog zdravlja predvideli radi zaštite javnog interesa – interesa javnog zdravlja. Na privrednicima je da osmisle kako će adekvatno uskladiti svoj poslovni interes sa javnim interesom, i u tom cilju privoleti svoje potrošače da poštuju ove mere, imajući u vidu da postoji velika verovatnoća da će sanitarni inspektor koji zatekne kupca bez zaštitne maske u vašem prodajnom objektu, izreći, u najmanju ruku meru upozorenja vama, kao trgovcu, a ovlašćen je i da protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu pokrene prekršajni postupak, u kome je zaprećena novčana kazna u maksimalnom iznosu od  1.000.000 dinara (Zakon o javnom zdravlju, „Sl.glasnik RS“ br.15/2016).

 

 

 

 

Ovaj tekst je samo informativnog karakter i ne predstavlja pravni savet niti tumačenje zakona.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3222 921
+381 11 3222 922
+381 11 3222 972

office@gsm.legal

gsm.legal

• Blog

• Pridružite nam se

• Politika privatnosti